Ostavinski postupakKada lice koje ima stalno prebivalište na podrucju  BiH  umre, Osnovni sud  grada stalnog prebivališta  utvrduje ko su nasljednici umrlog, koja imovina sacinjava njegovu zaostavštinu i koja prava iz zaostavštine pripadaju njegovim nasljednicima, legatarima i drugim licima. Ukoliko u vrijeme smrti umrli nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji BiH , nadležan je sud na cijem podrucju se nalazi pretežni dio njegove zaostavštine.

KAKO POKRENUTI POSTUPAK

Nakon smrti ostavioca:

  1. Potrebno je obratiti se Odjeljenju za upravne poslove MUP-a . Namještenik ce od vas tražiti podatke o umrlom, srodnicima, postojanju testamenta, te o približnoj vrijednosti imovine koju je umrli ostavio.
  2. Nakon toga ce nadležna služba tog organa sačiniti smrtovnicu, koju treba dostaviti Osnovnom sudu  uz predlog za pokretanje postupka za raspravljanje zaostavštine, u kome ce biti navedeno ko su nasljednici, tacne adrese istih kao i šta predstavlja zaostavštinu ostavioca, kao i eventualno drugi podaci neophodni sudu za postupanje po predlogu.
  3. Sud ce nakon toga zakazati rocište na koje ce pozvati sva zainteresovana lica i to na adrese date u smrtovnici.

PRI DOLASKU NA ROČIŠTE U SUD POTREBNO JE DA:

  1. Ponesete ličnu kartu ili putnu ispravu;
  2. Ponesete testament umrlog ukoliko postoji;
  3. Ponesete dokaz o imovini ostavioca:
    a. ukoliko se radi o nepokretnostima: potrebno je pribaviti listove nepokretnosti, ne starije od 6 mjeseci;
    b. ukoliko se radi o pokretnostima potrebno je donijeti npr. za vozilo saobraćajnu dozvolu, ukoliko je postojala uštedevina u banci potrebno je donijeti štednu knjižicu, sertifikate i sl.

U TOKU POSTUPKA

Osnovni sud   ce utvrditi kojim osobama pripada pravo na nasleđe i donijeti rješenje o nasleđivanju. Po okončanju postupka, sud ce odrediti taksu koju su nasljednici dužni platiti. Ova taksa se odreduje prema vrijednosti imovine ostavioca, a nasljednici je placaju srazmjerno nasljednom dijelu.