Polisa životnog osiguranja u slučaju smrtiU slučaju smrti osiguranika, korisnicima polise (nasljednicima) isplaćuje se osigurana suma ugovorena na polisi životnog osiguranja.
Ako je na polisi bilo ugovoreno osiguranje za slučaj smrti, korisnicima osiguranja se isplaćuje osigurana suma uvećana za pripadajuću dobit.

Ako na polisi životnog osiguranja nije naveden korisnik u slučaju smrti, tada se traži rješenje o nasljeđivanju i nasljednicima se isplaćuje osigurana suma.

Ukoliko osiguranik umre zbog bolesti, traži se dodatna dokumentacija (zdravstveni karton osiguranika) da bi se provjerilo da li je u momentu sklapanja ugovora o osiguranju osiguranik istinito i tačno odgovorio na pitanja u medicinskom upitniku koji je sastavni dio ponude prilikom ugovaranja životnog osiguranja. Ako se uvidom u dodatnu dokumentaciju utvrdi  da osiguranik nije tačno odgovorio na pitanja iz upitnika, onda se može uskratiti isplata osigurane sume (ako je bolest koja je pronađena u kartonu, a prije datuma sklapanja osiguranja, imala uticaj na nastanak osiguranog slučaja, tj. smrti) ili umanjiti osigurana suma (ako bolest koja je bila u kartonu, ali prije sklapanja ugovora o osiguranju, nije imala uticaja na nastanak osiguranog slučaja, tj. smrti) za procenat za koji bi uvećali premiju da je osiguravajuća kuća imala uvid u pravo stanje bolesti osiguranika.